Mirëse vini në Albanian Courier Kosovë!

ALBANIAN COURIER KOSOVA L.L.C. me Nr. Fiskal 601038327 dhe Nr. TVSH 330214619, është krijuar në vitin 2013 dhe është e licensuar për ushtrimin e aktivitetit në Shërbimin Postar. Aktualisht, Albanian Courier Kosova L.l.c. (ACK) është shoqëri private me kapital tërësisht shqiptar në sektorin CEP (courier, express, parcel services/ Shërbime korier, ekspres dhe pakove) me eksperiencë të suksesshme në tregun e sherbimeve postare Shqiptare. Si kompani bije e Albanian Courier sh.p.k (United Transport) ne Shqipëri, kjo kompani do të ofrojë një gamë të gjerë shërbimesh postare. Albanian Courier Kosova L.l.c. mban licencen me numer 021/A/14, e vlefshme deri me dt. 10.02.2024 Get Adobe Flash player