How to fill in the Shipment Form

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

C1

C2

C3

B1

B2

B3

B4

B5

Formulari AC (Albanian Courier), shoqeron objektin postar nga derguesi te marresi. Cdo formular AC eshte i pajisur me nje BAR CODE, me ane te te cilit gjurmohet statusi i objektit postar.

A. Të dhënat e dërguesit

 1. Emer mbiemer i derguesit —–Lira Saliaj
 2. Adresa e sakte e tij—— Rruga Ali Demi, pall 6, shk 3, ap,5
 3. Qyteti——Tirane
 4. Shteti——-Albania
 5. Numri i telefonit —-(per ta kontaktuar derguesin ne rast se konstatohet problem ne dorezimin e objektit postar)
 6. Nenshkrim i derguesit ——- Lira Saliaj
 7. Data dhe Ora e postimit ——– 10.10.12 , 16.30

B. Të dhënat e marrësit

 1. Emer, mbiemer i marresit —– Astrit Saliaj
 2. Adresa e sakte e tij—— Rruga Sadik Zotaj, pall 104, shk 1, ap 3.
 3. Qyteti—— Vlore
 4. Shteti——- Albania
 5. Numri i telefonit —-(per ta kontaktuar marresin ne rast se konstatohet problem me adresen e shenuar mbi zarf)

C. Rubrikat të cilat kanë të bëjnë me detyrimin (tarifën) e objektit postar

 1. Cope ——-sasia e objekteve postare qe shoqeron formulari
 2. Pesha —— ne kg e objekteve postare
 3. Detyrimi (tarifa e aplikuar) —–plotesohen me nje “X” kutizat respektive:• paguan “derguesi”• paguan”marresi”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *